atšauti

atšauti
atšáuti 1. tr., intr. K, Š, Rtr, LVI200 iki kurios vietos atleisti kulką, pabūklo sviedinį ir pan.: Jau prūsas iki čia atšáuja Alvt. Strielba atšãvo ir vietoj žmogų nušavo Dr. Granatų atšáuta tapė i prie mūsų, bet nušautų nebuvo Plšk. Vienam vyrui toks atšautas [patrankos] akmuo galvą nuplėšė Jrk. 2. tr. M, LTR(Ut) šaunant atsviesti, atblokšti iki kur: Kaip provijo armotas su toms pakuloms..., teip ir mane įgrūdo; paskui kaip šovė, tai mane šičia atšovė BsMtII116(Nm). Ant veselės ir aš buvau: par pelų maišą kaip šovė, tai mani čia ir atšovė LMD(Sln). 3. intr. šaudant atbūti kurį laiką: Atšáusiam savo ir einam numie Plng. 4. tr. atstatyti, atkišti į priekį: Ir kaip ji stovi? Pilvą atšovusi, lyg dienė būtų... I.Simon. | refl.: Kaip atsišovęs jo smakras ir nukumpusi ir taip kumpa nosis! . 5. tr. Š, RtŽ, , NdŽ, Drsk, Azr, Klp, Šv atsklęsti: Atšáuti užkaištį . Atšaunamasis spyruoklis . Mergiotė atašãvo duris Ds. Dabar langai atskleisti, langinės atšautos V.Krėv. Už durų subildėjo žingsniai, žvangtelėjo atšaunama sklendė J.Avyž. Atšaukie, našlele, šovynėlę, suleiskie žaunierius in klėtelę LTR(Vs). Miela mano motinyte, atšauk vario velkelę LTR(). | refl. tr., intr. Š, : Apačioje kam garsiau sukrebždėjus, viršuje tuoj atsišaudavo durys . 6. tr. audžiant ištraukti negerai įšautą (siūlą): Atšáuk siūlą vieną [audime], bus negerai Klt. Reikia paardyt atgal, atšáut PnmŽ.audžiant primušti (siūlą): Bovelnos apmetimas, atšáudavom su linų siūlu Grž. Kai dimais audi, tai dviem siūlais atšáuni – ir lieka siūlai patisi viršuj Aln. | refl.: Negerai užšavau, maž atsišaũs [siūlas] Aln. 7. intr. Š, Rtr, NdŽ, sparčiai ateiti, atbėgti, atskubėti, atlėkti: Vanagas ant balandžio lyg šaute atšovė KII36. Kano kas su tokiuo gražu arkliu atšáuna? Ds. Kaip šáute atšóvė Šv. Vedu i atšáunam čia Krtn. Matociklą įsitaisyk – atšáusi greitai Pvn. Prašom pas mane kada atšáut Rm. | refl. : Bet ir nenustebo, kad atsišoviau . 8. intr., tr. LL121, Š, Rtr, , NdŽ, , Dg, Srv šnek. šiurkščiai, griežtai atsakyti, atkirsti: Tik ažkliudyk, tai tau kad atšaũs – neturėsi kur akių dėt! Sdk. Kaip anas, ne blogiau ir aš atšavaũ Trgn. Ana atšáuna ažkart, netyli Dglš. Tas vaikas atšovė kap iš pypkės Klvr. Klausi ko – atšóvė žodį, ir pasibaigia [šneka] Gs. Moka su pamušais atšáuti Krš. Tas irgi nepasiduoti, už vieną žodį – dešimtį atšauti Žem. | refl.: Atsišáuk, nepasiduok, ka bjaurotų Krš. \ šauti; apšauti; atšauti; dašauti; įšauti; iššauti; nušauti; pašauti; paršauti; peršauti; piešauti; prašauti; prišauti; sušauti; užšauti; paužšauti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • atšauti — atšáuti vksm. Atšáuk sklą̃stį ir atidarýk duri̇̀s …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • atšovimas — atšovìmas sm. (2), atšovimas (1) KI116 1. → atšauti 6. ║ Audeklo gabalėliai vienas nuo kito skiriasi ataudų atšovimo tvarka rš. 2. → atšauti 8: Bet ir čia buvo paprastas atšovimas rš. šovimas; atšovimas; įšovimas; iššovimas; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • suzgribti — suzgrìbti intr. susiprotėti, susiprasti: Kaip anie sužinojo, ka jau y[ra] ten gaspadorius, anie tuokart suzgrìbo Šv. Suzgrìbo pamatęs, ka sprūsta merga, paėmė Krš. Viena minuta nesuzgribau atšauti tai velnėnei Rdn. | refl. BŽ279, RŽ, DŽ1, Pln …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apypikčiai — apýpikčiai prv. Apýpikčiai pažiūrėti, tar̃stelėti, atšáuti, diskutúoti …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • apsisėdinti — 1 apsisėdìnti cur. apsėsti 1 (refl.): Boba ta penkis šešis vaikus kai kurapka apsisėdìna Nmk. ◊ kir̃vį apsėdìnti piktai atkirsti, atšauti: O tau – kir̃vį apsėdìno! Nelįsk, kur nereikia! Prng. sėdinti; apsisėdinti; atsėdinti; nusėdinti;… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apšauti — tr. 1. LVI129, KŽ daugelį ar visus nušauti: Galia su palemiotu (kulkosvaidžiu) duot ir apšaut visus RdN. 2. KŽ, Vlk, Rdm sudrėkinti, išmušti, išpilti (apie prakaitą): Apšauja visą prakaitas A1884,134. Nat prakaitas mane apšovė, kap itep pasakė… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atkepti — 1 atkèpti, àtkepa, àtkepė 1. tr. tą patį antrą kartą kepti: Išėmiau žalią duoną – reikia atkèpt Nč. Kad paseno ir sukietėjo, tai gali atkèpti, ir vėl bus kaip švieži duona Brs. Atkeptà duona nebebus tokia Ds. Duoną atkepk Mrj. 2. tr. Š… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atpleškinti — atplẽškinti šnek. 1. tr. atpliauškinti, plojant delnais atkviesti atgal: Bet sakytojo nebeatpleškino, nebeatšaukė [publika plodama] Žem. 2. tr. Ad smarkiai, skubotai ką padaryti: Nuominykas savo daiktus atpleškino (atvežė) Jž. Gaidys keturias… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atpulti — atpùlti intr. 1. H atsiskirti, atkristi, atšokti: Molis atpuola nuo sienos K. Kap trepterė[jo] čerevyku, ir padelis atpuolė LTR(Drsk). Atpuolė lencūgai nuog rankų jo BtApD12,7. Visur medžių žievė atpuolusi Grž. Duonos pluta per ilgą kepimą… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atskelti — atskelti, àtskelia, atskėlė Š, BŽ79; SD1108, Q12, R, N, M, L 1. tr. Ps skeliant atidalyti, atplėšti: Atskelk skalą nuo skalinio J. Lentos kraštas atskeltas DŽ1. Atskelk pagaliuką, bus purvui nukrapštyt Sb. Vieną pliauskę atskėlė Pb. Vienai… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”